Fike Japan Godo Kaisha
Shibuya
Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
日本
电话: +81 (3) 6427-6481 传真: +81 (3) 6427-4555 邮箱: office@fikejapan.co.jp