FlowQuip Pte Ltd.
No. 2, Phung Khac Khoan Street
Room G-9, District 1
Ho Chi Min City
Việt Nam
电话: 00 84 / 8 / 38 22 13 08 传真: 00 84 / 8 / 38 29 79 30 邮箱: vietnam@flowquip.com.vn