Fike Japan Godo Kaisha
Shibuya
Shibuya-ku
150-0002 Tokyo
日本
Телефон: +81 (3) 6427-6481 Факс: +81 (3) 6427-4555 E-Mail: office@fikejapan.co.jp