PROTEGO China Sales Center / 普瑞泰格销售公司 (业务范围:中石化和中海油炼厂、油田、销售公司及所属设计院和工程公司)
89 Wantai Road, Dongshan Sub- district, Jiangning District, Jiangsu Province
江苏省南京市江宁区东山街道万泰路89号
211103 Nanjing
中华